jobo

他是 96 個人的一盞明燈

預測/殺手
  • 莊家殺手 20
  • 單場殺手 16
  • 蟬聯莊家殺手 1
  • 蟬聯單場殺手 0
  • 殺手販售預測
    突破200人
    0
時間 榮譽
2020-01-07 NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2020-01-06 運彩盤 不讓分盤 足球 第01周勝率第3名 16W-3L-84%
2020-01-03 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2020-01-03 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2020-01-01 運彩盤 不讓分盤 NBA 12月獲利第2名 33W-14L-10.53
2020-01-01 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-12-27 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-12-23 運彩盤 足球 第263期 莊家殺手
2019-12-20 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-12-20 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-12-09 國際盤 NBA 第262期 莊家殺手
2019-12-02 運彩盤 NBA 第110期 單場殺手
2019-12-01 運彩盤 NBA 11月主推勝率第9名 20W-6L-77%
2019-11-01 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-11-01 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-10-29 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2019-05-13 國際盤 日本職棒 第19周主推勝率第1名 7W-0L-100%
2019-04-25 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-23 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-23 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-22 國際盤 讓分盤 MLB 第16周勝率第3名 15W-3L-83%
2019-04-22 運彩盤 不讓分盤 MLB 第16周勝率第1名 15W-3L-83%
2019-04-22 運彩盤 讓分盤 MLB 第16周勝率第3名 15W-3L-83%
2019-04-19 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-18 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-18 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-16 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-16 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-03 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-04-03 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-02-17 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-02-15 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2019-02-03 足球運彩盤全壘打!! 8W-0L-100%
2018-12-18 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-11-09 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2018-11-02 運彩盤 足球 第97期 單場殺手
2018-11-02 運彩盤 MLB 第97期 單場殺手
2018-10-29 國際盤 大小盤 MLB 第43周勝率第1名 4W-0L-100%
2018-10-29 運彩盤 大小盤 MLB 第43周勝率第1名 4W-0L-100%
2018-10-20 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-10-20 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-10-13 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-09-21 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-09-21 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-08-18 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-08-14 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-08-07 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-08-07 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-08-06 運彩盤 足球 第31周主推勝率第5名 6W-1L-86%
2018-08-06 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第31周勝率第2名 10W-3L-77%
2018-08-02 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-08-02 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-07-25 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2018-07-23 運彩盤 足球 第226期 莊家殺手
2018-07-22 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2018-07-20 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2018-07-08 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-06-09 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-06-08 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-06-05 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-06-02 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-06-02 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-06-01 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 5月勝率第3名 21W-11L-66%
2018-06-01 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-05-31 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-05-31 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-05-28 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第21周獲利第3名 7W-1L-3.75
2018-05-28 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第21周勝率第1名 7W-1L-88%
2018-05-20 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-05-14 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第19周獲利第2名 7W-0L-3.65
2018-05-14 運彩盤 不讓分盤 中華職棒 第19周勝率第1名 7W-0L-100%
2018-05-14 運彩盤 中華職棒 第221期 莊家殺手
2018-05-02 運彩盤 MLB 第91期 單場殺手
2018-05-02 國際盤 MLB 第91期 單場殺手
2018-05-01 運彩盤 MLB 4月主推獲利第1名 22W-7L-9.75
2018-05-01 國際盤 MLB 4月主推獲利第6名 22W-7L-13
2018-04-19 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-04-19 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-04-10 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-04-06 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-04-03 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-04-03 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-04-02 運彩盤 足球 第90期 單場殺手
2018-04-01 運彩盤 足球 3月主推獲利第2名 24W-5L-8
2018-04-01 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2018-03-16 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-03-16 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-03-02 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-02-16 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-02-12 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-02-12 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-01-09 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2018-01-02 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2018-01-02 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-12-16 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2017-12-01 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2017-11-11 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2017-11-06 NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2017-11-06 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-11-06 NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2017-11-02 國際盤 NBA 第85期 單場殺手
2017-10-24 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-10-09 國際盤 NBA 第40周主推獲利第2名 7W-0L-6.65
2017-10-09 國際盤 NBA 第40周主推勝率第1名 7W-0L-100%
2017-10-02 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-10-02 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-10-02 足球 第84期 單場殺手
2017-10-02 足球 第205期 莊家殺手
2017-10-01 足球運彩盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-09-22 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-09-19 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-09-18 足球 第204期 莊家殺手
2017-09-17 MLB國際盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-09-17 MLB運彩盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-09-16 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-09-16 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2017-09-12 美式足球國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-09-04 國際盤 MLB 第35周主推勝率第5名 6W-1L-86%
2017-08-23 MLB運彩盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-08-08 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-07-31 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-07-23 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-07-09 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-07-09 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-06-20 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-06-16 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-06-08 MLB運彩盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-05-29 足球 第196期 莊家殺手
2017-05-23 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-05-10 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-05-09 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2017-05-08 足球運彩盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-05-01 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-05-01 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-04-22 MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-04-22 MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-04-03 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第13周勝率第3名 8W-1L-89%
2017-04-02 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-03-29 足球運彩盤全壘打!! 10W-0L-100%
2017-03-14 足球運彩盤全壘打!! 9W-0L-100%
2017-03-13 國際盤 大小盤 NBA 第10周勝率第1名 12W-2L-86%
2017-03-13 運彩盤 大小盤 NBA 第10周勝率第1名 12W-2L-86%
2017-03-13 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2017-03-06 NBA國際盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-03-06 NBA運彩盤全壘打!! 7W-0L-100%
2017-02-26 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-02-25 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-02-25 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2017-02-12 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-12-21 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-12-21 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-11-28 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-11-09 冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-11-03 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-10-31 國際盤 美式足球 第181期 莊家殺手
2016-10-24 美式足球國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-09-18 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-09-02 運彩盤 MLB 第71期 單場殺手
2016-09-02 國際盤 MLB 第71期 單場殺手
2016-08-22 運彩盤 全部 足球 第33周獲利第3名 21W-4L-11.5
2016-08-22 運彩盤 MLB 第176期 莊家殺手
2016-08-22 國際盤 MLB 第176期 莊家殺手
2016-08-21 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2016-08-18 MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100%
2016-08-17 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-08-17 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-08-15 運彩盤 MLB 第32周主推獲利第1名 7W-0L-5.6
2016-08-15 國際盤 MLB 第32周主推獲利第1名 7W-0L-6.65
2016-08-15 運彩盤 MLB 第32周主推勝率第1名 7W-0L-100%
2016-08-15 國際盤 MLB 第32周主推勝率第1名 7W-0L-100%
2016-08-15 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-08-02 足球 第70期 單場殺手
2016-08-02 運彩盤 日本職棒 第70期 單場殺手
2016-07-20 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-07-20 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-07-11 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-07-11 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-06-07 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-05-29 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-05-23 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-05-23 MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-05-09 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-04-14 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-03-24 NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-03-23 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-03-16 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-03-16 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2016-03-08 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-02-26 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-02-16 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-02-07 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2016-02-01 運彩盤 不讓分盤 NBA 1月獲利第6名 49W-17L-8.92
2016-01-05 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-11-22 12強國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-10-02 運彩盤 韓國職棒 第60期 單場殺手
2015-10-02 國際盤 美式足球 第60期 單場殺手
2015-10-01 國際盤 讓分盤 美式足球 9月獲利第5名 36W-21L-12.75
2015-10-01 國際盤 讓分盤 美式足球 9月勝率第8名 36W-21L-63%
2015-09-22 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2015-09-21 國際盤 全部 韓國職棒 第38周勝率第1名 9W-0L-100%
2015-09-21 運彩盤 不讓分盤 韓國職棒 第38周勝率第2名 7W-2L-78%
2015-09-21 運彩盤 讓分盤 韓國職棒 第38周勝率第1名 8W-1L-89%
2015-09-21 韓國職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100%
2015-09-21 韓國職棒運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2015-09-21 國際盤 韓國職棒 第152期 莊家殺手
2015-09-18 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-18 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-15 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-14 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-12 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-12 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-12 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-12 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-05 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-02 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-09-02 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-08-25 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-08-11 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-07-23 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-07-03 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-06-29 運彩盤 足球 第26周主推勝率第5名 5W-2L-71%
2015-06-15 運彩盤 NBA 第24周主推勝率第1名 3W-0L-100%
2015-06-15 國際盤 NBA 第24周主推勝率第1名 3W-0L-100%
2015-06-15 運彩盤 不讓分盤 NBA 第24周獲利第2名 3W-0L-3.25
2015-06-15 運彩盤 不讓分盤 NBA 第24周勝率第1名 3W-0L-100%
2015-06-05 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-05-29 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2015-05-23 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-05-04 運彩盤 全部 日本職棒 第18周獲利第3名 24W-10L-9.7
2015-05-04 運彩盤 讓分盤 日本職棒 第18周獲利第1名 23W-8L-11
2015-05-03 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2015-04-29 足球運彩盤全壘打!! 8W-0L-100%
2015-04-27 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-04-27 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-04-16 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-04-13 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-04-06 運彩盤 NBA 第140期 莊家殺手
2015-04-06 國際盤 NBA 第140期 莊家殺手
2015-03-26 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-03-17 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2015-03-10 NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2015-03-10 NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2015-02-26 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-02-25 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-02-25 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-02-05 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-02-05 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-01-31 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2015-01-10 NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2015-01-10 NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2014-12-15 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-12-15 足球 第132期 莊家殺手
2014-12-11 NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-12-04 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2014-12-02 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-11-30 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2014-11-16 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-11-10 NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-10-27 運彩盤 大小盤 足球 第43周勝率第1名 15W-2L-88%
2014-10-20 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-10-20 國際盤 美式足球 第128期 莊家殺手
2014-10-02 足球 第48期 單場殺手
2014-09-16 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2014-09-13 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-09-10 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-08-16 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-08-14 MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-07-04 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-07-04 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-06-16 足球 第119期 莊家殺手
2014-06-09 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-05-01 國際盤 MLB 第43期 單場殺手
2014-04-21 足球 第115期 莊家殺手
2014-04-13 MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100%
2014-04-12 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100%
2014-04-09 MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-04-08 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100%
2014-03-10 足球 第112期 莊家殺手
2014-03-10 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100%
2014-03-06 足球運彩盤全壘打!! 7W-0L-100%
2013-10-25 足球北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100%
2013-03-07 NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100%
2013-02-07 足球北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100%
2012-11-08 墨西哥棒球國際盤全壘打!! 4W-0L-100%
2012-10-20 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100%
2012-04-23 足球 第63期 莊家殺手 銅牌
2012-03-26 足球 第61期 莊家殺手 金牌
2012-03-02 NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100%
2012-01-19 足球北富銀盤全壘打!! 5W-0L-100%

© 2020 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師